นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 01/07/2565

นโยบายการคืนสินค้า

  • สินค้าทุกชิ้นยินดีเปลี่ยนใหม่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินคืนได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่นแทนได้ โดยมีค่าบริการในการเปลี่ยนสินค้า เป็นจำนวนเงิน 200.-
  • สินค้าที่รับคืน เป็นสินค้าที่เกิดจากความเสียหายจากทางเรา มีการแตกหัก ชำรุด จากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง หรือจากการที่สินค้าผิดแบบหรือไม่ตรงกับที่สั่งหรือที่ปรากฏในเว็บไซต์
     

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน

  • สินค้าที่สวมใส่แล้วแพ้
  • ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการใช้งานของลูกค้า

แนะนำให้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ โทร. 080-611-5897 เพื่อแจ้งปัญหา ความเสียหาย การรับคืน วิธีดำเนินการต่างๆ 
 

วิธีการเปลี่ยนคืน 

  • กรณีเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นแทน ลูกค้าโอนเงินค่าบริการ 200.- เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี: 017-8-89651-2 บัญชีชื่อ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธานิวัฒน์ ลี พร้อมส่งพัสดุ ไปยังสำนักงาน Lookz Diamond มบ. สัมมากรม อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี) เพื่อจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทดแทน
  • กรณีที่สินค้าแตกหัก อนุโลมให้ถ่ายภาพสินค้าที่เสียหายแล้วส่งกลับมาที่ thaniwatlee@gmail.com เพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทดแทน

*ถือเป็นความจำเป็นที่ ธานิวัฒน์ ลี ต้องขอให้ลูกค้านำส่งสินค้าที่เสียหายหรือส่งภาพถ่ายสินค้าที่เสียหายคืนกลับมา เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาสอบสวน

ธานิวัฒน์ ลี เคารพและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส ชัดเจน ในสินค้าทุกชิ้นและทุกขั้นตอนของการบริการ ในกรณีหากเกิดมีข้อพิพาท/ขัดแย้ง ธานิวัฒน์ ลี จะพยายามอย่างที่สุดในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย เพื่อระงับยับยั้งข้อพิพาทเหล่านั้น แต่ถึงที่สุดแล้ว ธานิวัฒน์ ลี ขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งสิ้น

*ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า